Jaarvergadering

Ieder jaar moet de ledenvergadering het jaarverslag en het gevoerde beleid goedkeuren. Daarbij wordt de vergadering verzocht decharge te verlenen aan het bestuur.

Alle leden of ouder/verzorger van minderjarige leden van VC Riethoven zijn welkom en hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering.
Inhoud van de vergadering

Op de algemene ledenvergadering wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van:

  • een jaarverslag (kan verwerkt worden in de notulen van de jaarvergadering) en
  • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

Naast het beleid worden er nog een aantal andere punten besproken op de algemene ledenvergadering, waar onder:

  • Het chargeren en dechargeren van bestuursleden;
  • Het wijzigen van de samenstelling van het bestuur;
  • Het installeren en beĆ«indigen van commissies;
  • Het behandelen van moties;
  • Het beleid van de technische commissie;
  • Sportieve prestaties;
  • Wijzigingen van het huishoudelijk reglement.